2018-09-10
Trelleborgs Kammarkörs Stadgar
§ 1 Uppgifter

Trelleborg Kammarkör är en obunden blandad kör. Den har till sin uppgift att bl.a. 

• Genom konserter och andra framträdanden bidra till ett berikande och en breddning av musikutbudet, främst i Trelleborg med omnejd 

• Genom sin verksamhet främja och stimulera medlemmarnas intresse för sång och musik 

§ 2 Medlemskap

Körens medlemmar kan vara aktiva, vilka deltar i sångutövandet, eller passiva, vilka utan att delta i verksamheten vill stödja denna, Som passiv medlem räknas även en aktiv medlem som valt att ta en paus från sångutövandet, så kallad vilande medlem. 

Med hänsyn till den musikaliska balansen i kören avgör dirigenten om det finns utrymme för nya aktiva medlemmar. Person som önskar bli aktiv medlem kan efter dirigentens godkännande väljas in av styrelsen vis ett sammanträde. Inval bör ske så snart som möjligt efter att dirigenten haft möjlighet att göra sin bedömning och stämt av med aktuell körstämma.

Inval av ny aktiv medlem bör ske senast efter tre månaders prövotid.

Vilande medlem som önskar återgå till körens aktiva verksamhet kan, efter dirigentens godkännande med hänsyn till den musikaliska balansen, utan någon prövotid väljas in av styrelsen.

§ 3 Avgifter

Medlemsavgift för körens medlemmar beslutas vid årsmötet.

Aktiva medlemmar är befriade från att betala medlemsavgift under sin prövotid. 

§ 4 Medlemsrätt- och skyldighet

Endast invald aktiv medlem som erlagt medlemsavgift, får delta i handhavandet av körens angelägenheter genom utövandet av sin rösträtt vid föreningsstämma. Varje invald aktiv medlem har en röst. 

Det åligger styrelsen att ta kontakt med vilande medlem om ev. återgång till körens aktiva verksamhet. Detta ska ske inom två år från det att medlemmen blev vilande medlem. Styrelsen ska därefter fatta beslut om medlemmen kan stå kvar som vilande medlem. 

Medlem är skyldig att följa körens stadgar, av styrelsen utfärdade ordningsregler samt av dirigenten givna föreskrifter vid övningar och framträdanden. 

Om medlem inte följer körens stadgar och ordningsregler eller på annat sätt visar sig ovärdig att tillhöra kören, kan styrelsen besluta att frånta densamme medlemskapet i kören. För detta beslut erfordras en enhällig styrelse. 

§ 5 Föreningsstämma

Föreningsstämma är körens högsta beslutande organ. 

Ordinarie föreningsstämma utgörs av årsmötet. 

Årsmötet ska hållas under tiden 1 januari till och med 28 februari. 

Utöver årsmötet ska föreningsstämma hållas när styrelsen beslutar detta. 

Protokoll från föreningsstämma ska vara justeringsmännen tillhanda senast 3 veckor efter sammanträdet. Det ska vara justerat och tillgängligt för medlemmarna senast efter 4 veckor.

Föreningsstämman är beslutsmässig om minst hälften av de röstberättigade medlemmarna är närvarande vid omröstning.

§ 6 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma ska ske minst 14 dagar före utsatt datum för sammanträdet. 

Kallelsen ska meddelas skriftligen genom direkt kallelse till varje medlem, brevledes eller med e-post. 

§ 7 Dagordning

Vid föreningsstämma ska alltid bl.a. följande ärenden behandlas: 

- Mötets behöriga utlysande 

- Godkännande av dagordning 

- Val av funktionär för mötet (ordf., sekr., två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll) 

Vid årsmötet ska förutom ovanstående alltid följande ärenden behandlas: 

- Inlämnade förslag 

- Beslut om medlemsavgift 

- Styrelsens verksamhetsberättelse 

- Kassa- och revisionsberättelse 

- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

- Val av funktionär (ordf. ett år, kassör två år, revisor/er två år och revisorsuppleant ett år, festkommitté, notförvaltare) 

- Val av ledamöter och suppleant till valberedningen 

§ 8 Röstning och val

Vid röstning gäller enkel majoritet, utom vad som stadgas i § 20 och 21. 

Varje aktiv medlem har en röst. Styrelsen har dock inte rösträtt i frågor rörande styrelsens uppdrag. 

Röstning med fullmakt eller per post är inte tillåten. 

Röstningen  sker öppet, om inte sluten röstning begärs. Vid lika röstetal beslutar föreningens ordförande om vidare handläggning. 

§ 9 Förslag

Förslagsrätt till föreningsstämma har styrelsen samt alla invalda aktiva medlemmar. 

Förslag ska senast åtta dagar före föreningsstämma inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att föredra förslaget och avge sitt yttranden därom vid föreningsstämman. 

§ 10 Valberedning

Årsmötet ska utse ett valberedningsutskott för ett år bestående av två ledamöter och en suppleant. 

Valberedningen ska till nästa årsmöte uppgöra de förslag till val, som årsmötet ska förrätta enligt § 7. 

§11 Styrelse

Körens styrelse är under tiden mellan föreningsstämmorna det högsta beslutande organet. Styrelsen ska leda och organisera verksamheten. Den ska därvid följa uppgjorda stadgar och av föreningsstämman fattade beslut. 

Styrelsen ska bestå av ordförande, dirigent, kassör samt två till fem ledamöter. 

Ordförande väljs vid årsmötet för ett år och kassören för två år. 

Dirigenten ingår som ständig ledamot av styrelsen (vice ordförande) med samma rättigheter och åligganden som övriga styrelseledamöter. 

Två suppleanter för de ordinarie ledamöterna väljs för ett år vid årsmöte. Suppleanterna ska kallas till styrelsens sammanträden och ha rätt att delta i överläggningarna. De har dock inte rätt att delta i beslut, såvida de ej är kallade att ersätta frånvarande ordinarie ledamot. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och andra nödvändiga funktioner. 

Valbar till styrelsen är varje invald aktiv medlem. Ordförande och kassör ska dock vara myndiga. 

Styrelsen är beslutsmässig om vid ett sammanträde minst hälften av ordinarie ledamöter, alternativt ersättande suppleant, är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 12 Styrelsens åligganden och befogenheter

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för inom styrelsen fattade beslut, som de deltagit i, såvida de ej till protokollet låtit anteckna avvikande mening. 

Styrelsen ska:

- Företräda kören och föra dess talan inför utomstående, myndighet o dyl 

- Handha körens angelägenheter och förvalta tillgångarna 

- Avge skriftlig verksamhets- och kassaberättelse vid ordinarie årsmöte 

- Sammankalla föreningsstämma enlig § 6 och inför föreningsstämma föredra inlämnade förslag enligt § 9 

- Ordna repetitionstillfällen, framträdanden och annan musikalisk verksamhet 

- Utfärda medlemskort för stödmedlemmar

Utan bemyndiganden från föreningsstämman får styrelsen inte avyttra eller inteckna körens egendom. 

§ 13 Styrelseledamöternas åligganden

Styrelsens arbetsuppgifter ska fördelas på lämpligt sätt inom styrelsen. Följanden ska dock gälla: 

Ordföranden ska

- Föra körens talan och leda alla förhandlingar 

- Underteckna beslut och förbindelser, attestera utbetalningar samt övervaka verksamheten så att den utförs enligt gällande stadgar och fattade beslut 

- Sammankalla styrelsen 

Sekreteraren ska

- Föra protokoll vid styrelsens sammanträden 

- Biträda ordföranden vid expedition av inkommande och utgående skrivelser samt andra handlingar 

Kassören ska

- Handha körens penningmedel samt ombesörja inkasseringar och utbetalningar enligt styrelsens beslut 

- Föra körens räkenskaper 

Viceordföranden ska vid ordförandens frånvaro överta dennes arbetsuppgifter. 

§ 14 Förvaltning

De personer som ska teckna körens firma utses vid årsmötet. Körens räkenskaper ska föras per kalenderår. 

Bokslutet ska tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse vara tillgänglig revisorerna senast 20 januari. 

§ 15 Revision

Vid årsmötet väljs två revisorer samt en suppleant för dessa. Revisorerna väljs för två år. En revisor väljs det ena året och en det andra. Suppleant väljs för ett år. 

Valbar till revisor och suppleant är varje invald aktiv myndig medlem samt annan av valberedningen föreslagen myndig person. 

Revisorerna har rätt att ta del av räkenskaper och övriga handlingar, när de så önskar. De ska löpande granska körens räkenskaper och styrelsens förvaltning. 

Revisorerna ska avge årlig skriftlig berättelse till årsmötet över sin granskning. Berättelsen ska innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 16 Dirigent

Dirigenten väljs vid föreningsstämma efter förslag från styrelsen. Vald dirigent kvarstår därefter till dess att denne själv väljer att avgå, eller efter beslut på föreningsstämma tvingas att avgå.   

Dirigentens huvuduppgift är att leda den musikaliska delen av verksamheten vid repetitioner och framträdanden. Dirigenten väljer lämpligt program i samråd med styrelsen. Dirigenten har rätt till ekonomisk ersättning, vars storlek bestäms efter överenskommelse mellan den övriga delen av styrelsen och dirigenten. 

§ 17 Festkommitté

Årsmötet utser en festkommitté på två ledamöter för ett år. Kommittén ska i speciella fall på uppdrag av styrelsen svara för arrangemangen vid körens sammankomster med avseende på förtäring, underhållning o dyl. I övrigt har festkommittén bemyndigande att ordna fester och sammankomster utan styrelsens beslut. 

Kommittén kan ta hjälp av för uppgiften erforderligt antal medlemmar. 

§ 18 Notförvaltare

Årsmötet utser en notförvaltare för ett år. 

Notförvaltaren svarar för utdelning och insamling av noter från och till medlemmarna enligt dirigentens eller styrelsens direktiv. Notförvaltaren svarar för ordningen i notarkivet samt för förteckning över körens nottillgångar. 

§ 19 Kontaktman och ombud till Sveriges Körförbund

Vid behov utser styrelsen en eller flera kontaktmän att upprätthålla kontakten med olika föreningar och förbund samt ombud att delta vid till exempel deras föreningsstämmor och förbundsmöten. 

§ 20 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar ska fastställas vid föreningsstämma. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade vid föreningsstämman är eniga. Beslutet är även giltigt om det har fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, och på den senare stämman biträtts av minst 3/4 av de röstande. 

§ 21 Upplösning

För upplösning av kören erfordras beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie föreningsstämma (utgörs av årsmötet, i enlighet med §5 i dessa stadgar). Stämmorna får inte hållas närmare varandra än 14 dagar. För beslut om upplösning erfordras 3/4 majoritet. Vid beslut om körens upplösning, ska samtidigt beslutas om disposition av körens tillgångar.